titulo de la web

ENTRADES DE PORTADA, temporada 2021/22

anterior

SETEMBRE

La principal funció de l'Educació: «ensenyar a viure». Alguns conceptes a redescobrir: "Habitar", "Bon viure", "Paradigma de la cura". El «relat» que ens expliquem del que hem viscut, important factor de resiliència. És la qualitat de les relacions «personals» el que dóna un major sentit a la vida.

OCTUBRE

«La brevetat de la vida» és només per a aquells que la malgasten. Viure és un «art» i com a tal pot i ha de ser objecte d'aprenentatge. El planeta Terra un petit i multifacètic llogaret, la nostra "casa comuna". La «filosofia»: el camí per excel·lència cap a la plenitud. La qualitat de la vida està directament relacionada amb la qualitat dels vincles que establim.

NOVEMBRE

«Tenir» o «ser»: les dues grans actituds davant la vida. Som éssers «conscients». Capaços de prendre consciència sobre nosaltres mateixos i la realitat que ens envolta. La nostra "casa comuna": un nombre creixent de persones no poden experimentar com a tal, perquè es veuen rebutjades, excloses, rebutjades. C. Rogers: el més personal i singular de cada un de nosaltres pot arribar més profundament als altres. La por a la mort és el primer terror que cal conjurar.

DESEMBRE

El “sistema social” dominant obnubila les nostres necessitats “essencials”. Sense afecte i sense sentit els esquinços vitals resulten difícils de recompondre. L'influx de les tecnologies digitals sobre les nostres vides. Necessitem ser escoltats, atesos, compresos, entesos... L'anunciació a Maria (interpretació a partir de l'arameu)

GENER

Una investigació sobre l'enllaç entre embaràs, naixement i personalitat. Vivim en una societat on es produeix una cosificació progressiva de l'existència. Els savis de l'antiguitat com a referents de vida. L’amic hi és quan tot va bé i quan tot s’esfondra. Jesús de Natzaret: un marginat / marginal.

FEBRER

Una vida plena requereix una presa de consciència més gran sobre la realitat de la nostra existència. La nostra meta: progressar cap a un grau més alt d'humanització. L'ésser humà encara no ha aconseguit desenvolupar tota la seva capacitat espiritual i el seu compromís ètic. Ens dirigim als que encara no han clausurat la pregunta per l'ésser humà i el seu destí; a tots aquells que no hagin abdicat de la seva condició humana.

MARÇ

A l'individu, a cada individu, li resulta impossible no interpretar la realitat. Tots anhelem trobar unes relacions cada cop més autèntiques i harmonioses. Comencem a caminar cap a una existència més plena i realitzada. Sòcrates: ...és l'ànima la que cal cuidar, havent de ser aquesta l'única finalitat que ens proposem. La compassió és sentir-se estretament unit als altres.

ABRIL

A la recerca de l’aliment que de debò ens ompli. Espanya està venent armes de manera opaca. La civilització occidental necessita un veritable rearmament moral dels seus principis. Sòcrates arriba a la mort de manera exemplar i sublim. La mort de Jesús, injuriat, ridiculitzat, maleït per tot un poble, és la més horrible que es pugui témer.

MAIG

Les seqüeles d'algunes pèrdues poden romandre tota la vida en nosaltres. Impacte de la guerra en la salut mental dels contendents. La Resurrecció de Jesús: implicacions per a la nostra existència. El «desert», lloc per tornar al principi, a l'origen, al fonament. Hi ha una relació estreta entre relacions interpersonals i desenvolupament de la personalitat.

JUNY

Comprenent com arribem a ser com som. Exemples de com al bell mig de la barbàrie floreixen mostres d'esperança per a la humanitat. Sòcrates: és l' ànima la que cal cuidar, havent de ser aquesta l'única finalitat que ens proposem. Pretendre ser i voler aparentar allò que no s'és...?


ENTRADAS DE PORTADA, temporada 2020/21

SEPTIEMBRE

La principal función de la Educación: «enseñar a vivir». Algunos conceptos a redescubrir: “Habitar”, “Buen vivir”, “Paradigma del cuidado”. El «relato» que nos contamos de lo que hemos vivido, importante factor de resiliencia. Es la calidad de las relaciones «personales» lo que da un mayor sentido a la vida.

OCTUBRE

«La brevedad de la vida» es solo para aquellos que la malgastan. Vivir es un «arte» y en cuanto tal puede y debe ser objeto de aprendizaje. El planeta Tierra una pequeña y multifacética aldea, nuestra “casa común”. La «filosofía»: el camino por excelencia hacia la plenitud. La calidad de la vida está directamente relacionada con la calidad de los vínculos que establecemos.

NOVIEMBRE

«Tener» o «ser»: las dos grandes actitudes ante la vida. Somos seres «conscientes». Capaces de tomar conciencia sobre nosotros mismos y la realidad que nos rodea. Nuestra “casa común”: un número creciente de personas no pueden experimentarlo como tal, porque se ven rechazadas, excluidas, desechadas. C. Rogers: lo más personal y singular de cada uno de nosotros puede llegar más profundamente a los demás. El miedo a la muerte es el primer terror que hay que conjurar.

DICIEMBRE

El «sistema social» dominante obnubila nuestras necesidades «esenciales». Sin afecto y sin sentido los desgarros vitales resultan difíciles de recomponer. El influjo de las tecnologías digitales sobre nuestras vides. Necesitamos ser escuchados, atendidos, comprendidos, entendidos... La Anunciación a María (interpretación a partir del arameo)

ENERO

Una investigación sobre el vínculo entre embarazo, nacimiento y personalidad. Vivimos en una sociedad en la que se produce una progresiva cosificación de la existencia. Los «sabios» de la antigüedad como referentes de vida. El amigo está ahí cuando todo va bien y cuando todo se derrumba. Jesús de Nazaret: un marginado / marginal.

FEBRERO

Una vida plena requiere de una mayor toma de consciencia sobre la realidad de nuestra existencia. Nuestra meta: progresar hacia un más alto grado de "humanización". El ser humano no ha logrado desarrollar todavía toda su capacidad espiritual y su compromiso ético. Nos dirigimos a quienes todavía no han clausurado la pregunta por el ser humano y su destino; a todos aquellos que no hayan abdicado de su condición humana.

MARZO

Al individuo, a cada individuo, le resulta imposible no interpretar la realidad. Todos anhelamos encontrar unas relaciones cada vez más auténticas y armoniosas. Empecemos a caminar hacia una existencia más plena y realizada. Sócrates: ...es el alma la que es preciso cuidar, debiendo ser éste el único fin que nos propongamos. La compasión es sentirse estrechamente unido a los demás.

ABRIL

En busca del «alimento» que de verdad nos llene. España está vendiendo armas de forma opaca. La civilización occidental necesita un verdadero rearme moral de sus principios. Sócrates llega a la muerte de forma ejemplar y sublime. La muerte de Jesús, injuriado, ridiculizado, maldito por todo un pueblo, es la más horrible que se pueda temer.

MAYO

Las secuelas de algunas pérdidas las pérdidas pueden permanecer en nosotros toda la vida. Impacto de la guerra en la salud mental de los contendientes. La Resurrección de Jesús: implicaciones para nuestra existencia. El «desierto», lugar para volver al principio, al origen, al fundamento. Existe una relación estrecha entre relaciones interpersonales y desarrollo de la personalidad.

JUNIO

Comprendiendo cómo llegamos a ser como somos. Ejemplos de cómo en medio de la barbarie florecen muestras de esperanza para la humanidad. Sócrates: es el "alma" la que es preciso cuidar, debiendo ser éste el único fin que nos propongamos. ¿Pretender ser y querer aparentar lo que no se es...?

següent

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...