titol

PRESENTACIÓ (II)Aquest lloc es proposa posar a l'abast del gran públic
valors, qüestions i temes
que potser, absorts en els nostres quefers quotidians, sumits en les nostres preocupacions diàries,
tendeixen a ignorar-se, percebre’s com a aliens o ens hagin passat desapercebuts i
resultin d'especial rellevància per a la nostra cultura personal i per a la nostra vida.

Este sitio se propone poner al alcance del gran público
valores, cuestiones y temas
que quizás, absortos en nuestros quehaceres cotidianos, sumidos en nuestras preocupaciones diarias,
tiendan a ignorarse, percibirse como ajenos o nos hayan pasado desapercibidos y
resulten de especial relevancia para nuestra cultura personal y para nuestra vida.

 

 1. Ens trobem al si d'una societat dinàmica, oberta, polièdrica, multidimensional. Una societat en la qual el «capitalisme» ha colonitzat tots els àmbits de la nostra vida. El relat que imposa el «sistema» pel que fa al model econòmic i de consum, els valors i els criteris d'èxit o fracàs i de realització personal ha envaït la «mentalitat col·lectiva» de la nostra època. Un sistema que, alhora que fomenta unes expectatives sovint irreals i inabastables ens permet somiar, ens aliena, i obnubila les nostres veritables necessitats, desactivant en nosaltres la capacitat de pensar críticament i neutralitzant la nostra capacitat de percebre i transformar el que veritablement necessita una transformació profunda.
 2. Subjugats com estem per un «sistema» que pretén conformar un determinat tipus de societat, de visió del món y de persones, falsament lliures i fictíciament realitzades, des d'aquí apostem per una Educació i una Formació que ajudi a valorar críticament el model de vida que se'ns pretén imposar. Mentalitat que té un fort impacte sobre la nostra existència, tant sobre les expectatives i felicitat de les persones com sobre la percepció dels problemes primordials i la recerca de les solucions més adequades als mateixos. El repte d'una educació transformadora i alliberadora es nodreix del desig profund de tota persona de créixer, desenvolupar-se i viure en plenitud.
 3. Sovint podem comprovar com moltes persones, immerses en el mar de la quotidianitat, absorts en les seves ocupacions, sumits en les seves preocupacions diàries, tendeixen a ignorar - o a percebre com aliens -o els passen desapercebuts valors, qüestions i temes de cabdal importància.
 4. Tots, joves i adults, avui rebem una gran allau d'informació. Són múltiples els mitjans a través dels quals diàriament ens arriba una gran varietat d'enfocaments sobre temes diversos, postures divergents sobre un mateix fenomen. Molt sovint rebem versions variades i parcials sobre fets i coses que ens afecten, expressades amb freqüència en un llenguatge obscur. Contínuament apareixen nous coneixements i es produeixen avenços científics i tècnics. Altres vegades, ens costa arribar a conèixer, a comprendre, a descobrir allò que desitgem o allò que necessitem.
 5. Els homes i dones del nostre temps han rebut una educació i una formació que el progrés dels temps les ha convertit ja en insuficients. No tots han tingut l'oportunitat per captar, endinsar-se i comprendre el significat de certes qüestions ... Necessitem continuar la nostra formació perquè correm el risc de quedar sepultats sota tal cascada de dades disperses, fins i tot contradictòries.
 6. No podem viure per més temps d'esquena al món, a l'home, a la natura. No podem seguir fent callar els nostres dubtes i inquietuds. No podem seguir obrint interrogants i després no buscar respostes. No hem de seguir ignorants de la majoria dels perquès de tot el que succeeix en nosaltres mateixos i en el món en què vivim. L'«aventura humana» no pot quedar reduïda a passar per la vida sense intentar preguntar-se si més no sobre el seu sentit i sobre els seus condicionants i contradiccions.
 7. Un dels reptes «culturals» més importants dels nostres dies consisteix a facilitar als homes i dones d'avui una visió moderna, completa en el possible i crítica de tot el que pot servir-nos per actuar millor en el present i afrontar amb més seguretat el futur.
 8. L'«Educació", la "Formació» i la «Cultura», són un valor afegit a l'animal humà, i per a aquells que ho saben aprofitar un valuós «distintiu de qualitat». Una bona «Educació» i una bona «Formació» han de plantejar-se com a primera exigència que la persona que s'està formant senti la necessitat d'una vida més plena, més perfecta, més autèntica, perquè així serà més íntegrament ésser «humà». Els «valors»: són com fars que il·luminen el camí. La «cultura»: una forma d'interpretar i d'estar al món. Reflexionar sobre les coses ajuda a viure-les millor.
 9. La formació ha de servir-nos per a la maduració personal, per a una major autonomia, per facilitar la nostra participació en la vida social, política i cultural, per a una millor integració en el món laboral, en definitiva, per trobar sentit a la nostra vida.
 10. Aquest lloc intenta oferir, doncs, a tothom però especialment als que van disposar de menys oportunitats per formar-se, amb un llenguatge senzill i assequible per al gran públic, una visió àmplia, moderna, enriquidora i crítica sobre qüestions rellevants que afecten la nostra vida i impregnen la nostra cultura i la nostra societat, contribuint així a una millor «formació» dels ciutadans i apuntant a una existència de més "qualitat". El propi de l'ésser humà és viure «ENTREVALORS» i no simplement vegetant. Correm el risc «d'instal·lar-nos» en la vida renunciant a qualsevol aspiració de viure amb més «qualitat humana». Necessitem, doncs, no viure distrets i no perdre de vista, en cada moment, l'essencial.

 


PRESENTACIÓN

 

 1. Nos encontramos en el seno de una sociedad dinámica, abierta, poliédrica, multidimensional. Una sociedad en la que el «capitalismo» ha colonizado todos los ámbitos de nuestra vida. El relato que impone el «sistema» con respecto al modelo económico y de consumo, los valores y los criterios de éxito o fracaso y de realización personal ha invadido la «mentalidad colectiva» de nuestra época. Un sistema que, a la vez que fomenta unas expectativas a menudo irreales e inalcanzables, nos permite soñar, nos aliena, y obnubila nuestras verdaderas necesidades, desactivando en nosotros la capacidad de pensar críticamente y neutralizando nuestra capacidad de percibir y transformar lo que verdaderamente necesita una transformación profunda.
 2. Subyugados como estamos por un «sistema» que pretende conformar un determinado tipo de sociedad, de visión del mundo y de personas, falsamente libres y ficticiamente realizadas, desde aquí apostamos por una Educación y una Formación que ayude a valorar críticamente el modelo de vida que se nos pretende imponer. Mentalidad que tiene un fuerte impacto sobre nuestra existencia, tanto sobre las expectativas y felicidad de las personas como sobre la percepción de los problemas primordiales y la búsqueda de las soluciones más adecuadas a los mismos. El reto de una educación transformadora y liberadora se nutre del deseo profundo de toda persona de crecer, desarrollarse y vivir en plenitud.
 3. A menudo podemos comprobar como muchas personas, inmersas en el mar de la cotidianeidad, absortos en sus quehaceres, sumidos en sus preocupaciones diarias, tienden a ignorar - o a percibir como ajenos -o les pasan desapercibidos valores, cuestiones y temas de capital importancia.
 4. Todos, jóvenes y adultos, recibimos hoy una gran avalancha de información. Son múltiples los medios a través de los que diariamente nos llega una gran variedad de enfoques sobre temas distintos, posturas divergentes sobre un mismo fenómeno. Muy a menudo recibimos versiones variadas y parciales sobre hechos y cosas que nos afectan, expresadas con frecuencia en un lenguaje oscuro. Continuamente aparecen nuevos conocimientos y se producen avances científicos y técnicos. Otras veces, nos cuesta llegar a conocer, a comprender, a descubrir lo que deseamos o necesitamos.  
 5. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo han recibido una educación y una formación que el progreso de los tiempos las ha convertido ya en insuficientes. No todos han tenido la oportunidad para captar, adentrarse y comprender el significado de ciertas cuestiones… Precisamos continuar nuestra formación porque corremos el riesgo de quedar sepultados bajo tal cascada de datos dispersos, incluso contradictorios.
 6. No podemos vivir por más tiempo de espaldas al mundo, al hombre, a la naturaleza. No podemos seguir acallando nuestras dudas e inquietudes. No podemos seguir abriendo interrogantes y luego no buscar respuestas. No debemos seguir ignorantes de la mayoría de los porqués de cuanto sucede en nosotros mismos y en el mundo en que vivimos. La «aventura humana» no puede quedar reducida a pasar por la vida sin intentar preguntarse siquiera sobre su sentido y sobre sus condicionantes y contradicciones.
 7. Uno de los retos «culturales» más importantes de nuestros días consiste en facilitar a los hombres y mujeres de hoy una visión moderna, completa en lo posible y crítica de cuanto puede servirnos para actuar mejor en el presente y afrontar con más seguridad el futuro.
 8. La «Educación», la «Formación» y la «Cultura», son un valor añadido al animal humano, y para aquellos que lo saben aprovechar un valioso «distintivo de calidad». Una buena «Educación» y una buena «Formación» deben plantearse como primera exigencia que la persona que se está formando sienta la necesidad de una vida más plena, más perfecta, más auténtica, porque así será más cabalmente ser «humano». Los «valores»: son como faros que iluminan el camino. La «cultura»: una forma de interpretar y de estar en el mundo. Reflexionar sobre las cosas ayuda a vivirlas mejor.
 9. La formación ha de servirnos para la maduración personal, para una mayor autonomía, para facilitar nuestra participación en la vida social, política y cultural, para una mejor integración en el mundo laboral, en definitiva, para encontrar sentido a nuestra vida.
 10. Este sitio intenta ofrecer, pues, a todos pero especialmente a quienes dispusieron de menos oportunidades para formarse, con un lenguaje sencillo y asequible para el gran público, una visión amplia, moderna, enriquecedora y crítica sobre cuestiones relevantes que afectan nuestra vida e impregnan nuestra cultura y nuestra sociedad, contribuyendo así a una mejor «formación» de los ciudadanos y apuntando a una existencia de mayor "calidad". Lo propio del ser humano es vivir «ENTREVALORES» y no simplemente vegetando. Corremos el riesgo de «instalarnos» en la vida renunciando a cualquier aspiración de vivir con más «calidad humana». Necesitamos, pues, no vivir distraídos y no perder de vista, en cada momento, lo esencial.

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...