Cal no confondre mai el coneixement amb la saviesa.No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría.

El coneixement ens serveix per guanyar-nos la vida; la saviesa ens ajuda a viure.El conocimiento nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir.

Com desenvolupar-nos en el complex món actual sense caure en la desorientació o en la dispersió? ...¿Cómo desenvolvernos en el complejo mundo actual sin caer en la desorientación o en la dispersión?...

Estem saturats d'idees i paraules, però buits de ser, mancats de referències valuoses.Estamos saturados de ideas y palabras, pero vacíos de ser, carentes de referencias valiosas.

És possible trobar la pròpia veu saturats com estem per infinitat de veus alienes que obnubilen les nostres necessitats reals?¿Es posible hallar la propia voz saturados como estamos por infinidad de voces ajenas que obnubilan nuestras necesidades reales?

L'ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona.El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.

Només comprèn les claus de l'existència qui ha accedit a cert nivell de consciència.Sólo comprende las claves de la existencia quien ha accedido a cierto nivel de conciencia.

El buit de la nostra civilització només se solucionarà quan en ella la «saviesa» es constitueixi de nou en referència.El vacío de nuestra civilización sólo se solventará cuando en ella la «sabiduría» se constituya de nuevo en referencia.